İHALE İLANI
 
                                   ŞEFAATLİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
         2017 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım Proğramı  ve Köy-Des Projeleri     kapsamında Şefaatli İlçesi, Cıcıklar köyü-Karanlık dere arası 25-19 mm 300 m³, İbrahimhacılı köyü- Kumkuyu köyü arası 25-19 mm 300³, Akçakoyunlu köyü-Karanlık dere arası 25-19 mm 450 m³ olmak üzere toplam 1050 m³ 25-19 mm agrega malzeme ve Şefaatli-Paşaköy-Atatürk yolu 19-12 mm 1600 m³, Kızılyar- Kumkuyu köyüne 19-12 mm 1600 m³ agrega ve Konaklı-Kuzayca köyüne 19-12 mm  500  m³ agrega ve Koçköy-Osmanlı köyü arasına 19-12 mm 180 m³ olmak üzere toplam 3880 m³ agrega malzemesi alım işi, Birlik İhale yönetmeliğinin 18 Maddesi (1) bendine ve idare isterse Birlik İhale Yönetmeliğinin 39.maddesi hükümlerine göre  göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
         İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İdarenin                                                                                                                                    
a) Adresi
: Şefaatli Hükümet Konağı.Şefaatli/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası
: 0354 564 1019 – 0354 564 10 19
c)Elektronik Posta adresi
 
1-İhale konusu yapım işinin
Görüleceği yer
 
a) Niteliği, türü, miktarı                       
 
: -
 
:
www.şefaatli.gov.tr
 
:Mal alımı.2017 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım Proğramı  ve Köy-Des Projeleri     kapsamında Şefaatli İlçesi, Cıcıklar köyü-Karanlık dere arası 25-19 mm 300 m³, İbrahimhacılı köyü- Kumkuyu köyü arası 25-19 mm 300³, Akçakoyunlu köyü-Karanlık dere arası 25-19 mm 450 m³ olmak üzere toplam 1050 m³ 25-19 mm agrega malzeme ve Şefaatli-Paşaköy-Atatürk yolu 19-12 mm 1600 m³, Kızılyar- Kumkuyu köyüne 19-12 mm 1600 m³ agrega,Konaklı-Kuzayca köyüne 19-12 mm  500  m³ agrega ve Koçköy-Osmanlı köyü arasına 19-12 mm 180 m³ olmak üzere toplam 3880 m³ agrega malzemesi alım işi
 
b)Teslim yerleri
:Birliğimiz tarafından satın alınacak olan toplam 25 -19 mm’lik 1050 m³ agrega malzemesi ile 3880 m3 19-12 mm agrega malzemesi alım işi Yozgat İl Özel İdaresi veya  İlçe Özel İdaresi elemanlarınca gösterilecek alana figüreler halinde teslim edilecektir.
 
c) İşe başlama ve teslim tarihi süresi
 
 
 
2-İhalenin
  a) Yapılacağı yer                             :
  b) Tarihi ve saati                             : 
 
: İşe başlama Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi)
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve yer tesliminden itibaren 60 işgünü içerisinde teslim edilecektir.
 
 
Şefaatli Hükümet Konağı Toplantı Odası ŞEFAATLİ /YOZGAT
24.03.2017 Cuma günü Saat: 14.00
 
3- İhale usulü :
 
  1. Açık İhale Usulü (Birlik İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi ve idare isterse 39.madde hükümleri.  (Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir.
                 Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.)
 
       2)Birlik; verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
 
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
 
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak kriterler
         4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
         a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
         1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
         b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
         1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
         3)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
         4) İsteklinin ortak girişim olması halinde, verilen standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
         c)  Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen standart forma uygun Birlikçe verilen teklif mektubu.
         ç)  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası Şefaatli şubesindeki Şefaatli Köylere Hizmet Götürme Birliği adına açılmış olan 31348106-5001 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir
         d) İhale Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
         e) Agreganın sathi kaplama yapımı ve onarımında kullanılacağına dair malzeme analiz raporu.
         f) Yer Gördü Tutanağı
         h)Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
        
         5) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
             Bu madde boş bırakılmıştır.
 
         6.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
         7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
         8. İhale dokümanı Şefaatli Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 500,00 (Beşyüz) TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
         9. Teklifler ihale 24.03.2017 tarihi ve 14,00 saatine kadar Şefaatli Köylere Hizmet Götürme birliğine elden verilebilir.
          10.İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekli ile  her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.Kısmi teklif verilmeyecektir.
         11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 60 (Atmış) takvim günüdür.
         12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
         13.Satın alınan malzeme bedellerinin ödenmesi,satın alınan malzemenin muayene ve kabulüne müteakip Yozgat İl Özel İdaresi ve Köydes ödeneklerinin aktarılması halinde yapılacaktır.
         14. Fiyat artışı yapılmayacaktır.
         15. Agreganın Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı numune alınarak analize gönderilecek ve bununla ilgili masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
         16. Birlik ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Ayrıca Birlik Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
 
 
 
                                                                                                                                  Menderes TOPCUOĞLU
                                                                                                                                           Kaymakam