T.C.
ŞEFAATLİ KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
İHALE İLANI
 
            Şefaatli İlçesine bağlı Dedeli,Rızvan,İbrahimhacılı,Kaygılı,Kazlıuşağı,Küçükincirli ve Saçlı Köylerine Ait Kilitli Parke Yapım İşi Şefaatli Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale Usulü ve idare uygun görürse devamında 39.madde hükümlerine göre İhale Edilecektir.
 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Şefaatli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği.Özel İdare İşhanı.Şefaatli/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası
:
0 354 564 10 19- 0 354 564 1019
c) Elektronik Posta Adresi
:
-
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
Şefaatli Kaymakamlığı İnternet sitesi

2-İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
6842.50 m2 Kilitli Parke ve 2.737 m2 Bordür Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
:
Dedeli,Rızvan,İbrahimhacılı,Kaygılı,Kazlıuşağı,Küçükincirli,Saçlı Köyleri
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi  işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Şefaatli Hükümet Konağı Toplantı Salonu.Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Şefaatli/YOZGAT
b) Tarihi ve saati
:
31.03.2016     Saat: 14.30

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
a ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
             2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
c )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
ç )  
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif edilen bedelin % 3’ünden aşağı olmamak üzere geçici teminat.
 
d ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı, ayrı sunulması zorunludur.
 
f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.2.1. Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;
 
İş deneyim belgeleri:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
            Bu madde boş bırakılmıştır.     
4.2.3. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:
Bu madde boş bırakılmıştır.
5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
Teklifler Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden verilecek olup ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6.Birlik İhale Yönetmeliğinin 11/1.(Ç).maddesi hükümlerine göre kesinleşmiş Vergi borcu bulunmadığına dair belge..(Kamu ihalelerine katılan gerçek veya tüzel kişilerin, Kamu İhale Kanunu Genel Tebliğ 17.4.1. maddesinde "yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL ‘yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir)
 
7. Birlik İhale Yönetmeliğinin 11/1-(C)maddesi hükümlerine göre kesinleşmiş SGK borcu bulunmadığına dair belge
 
İHALE MEVZUATINDA DİKKATE ALINACAK KESİNLEŞMİŞ SGK BORÇLARI (01.01.2017-31.12.2017) tarihleri arası
İsteklinin
Niteliği
Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı
(01.01.2017–31.12.2017)
 
1.777,50 TL
  13.331,40 TL
13.331,40 x 3 = 39.993,75 TL
    1.777,50 TL
             13.331,40 TL
 13.331,40 x 6 = 79.987,50 TL
 
    1.777,50 TL
             13.331,40 TL
  13.331,40 x 3 = 39.993,75 TL
 
    1.777,50 TL
             13.331,40 TL
  13.331,40 x 3 = 39.993,75 TL
 
     1.777,50 TL
             13.331,40 TL
  13.331,40 x 3 = 39.993,75 TL
 
      1.777,50 TL
-
   1.777,50 x 3 = 5.332,50 TL
 
      1.777,50 TL
-
1.777,50 x 3 = 5.332,50 TL
KAPSAMA DÂHİL BORÇLAR
  • Sigorta Primi
  • İşsizlik Sigortası Primi
  • Sosyal Güvenlik Destek Primi ve GSS BORCU DİKKATE ALINACAKTIR
  • Primlere İlişkin Gecikme Cezası-Gecikme Zammı-Diğer Fer ’ileri
  •  Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıkları
 

8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
9. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:
İhale dokümanı, idarenin Şefaatli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği.Özel İdare İşhanı.Şefaatli/YOZGAT adresinde görülebilir ve CD ortamında 500,00.-TL(BeşyüzTürk Lirası) bedel karşılığı Şefaatli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinden temin edilebilir.  İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorunludur.
 
10. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı toplantı salonunda elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
11. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu ve ekleri düzenlenmek suretiyle vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme imzalanacaktır.

12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
 
14.Tekliflerin sunuluş şekli. Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu ve ekleri  bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.İdare isterse teklif edilen bedeli uygun görmemesi halinde Birlik İhale Yönetmeliğinin 39.maddesi hükümlerine göre yeniden teklif verilmesini ister.En  düşük teklifin altında fiyat teklifi vermeyen firma ihaleden çekilmiş sayılır.

15. Şefaatli Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
16.Yer Gördü Belgesi.
 
17.İhaleye teklif veren firma,ilan metni,idari ve teknik şartnamede yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılır.
 
18. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.
 
 
 
                                                                                                                          Menderes TOPÇUOĞLU
                                                                                                                                    Kaymakam
                                                                                                                                              Birlik Başkanı